Frysk | Nederlands
Parallelwei 2 - 9156AB Bornwird
Tél.: 085-2081595

Contactez-nous!
Contact

In hiel protte soarten, foar sinnige en skaadryke túnen.

Boaijembedekkers foar elke situaasje by de Melkemahoeve

Boaijembedekkers yn de tún binne ûnmisber. Sy binne handich om't sy net in soad ûnderhâld nedich hawwe, faak fluch groeie en ûnkrûd tsjinhâlde. Sy binne boppedat ideaal om in keal stikje tún of plantsoen op te kleurjen. Ek foarkomme sy dat katten yn de tún grave. Meastal wurde fêste planten en heesters brûkt as boaijembedekker, mar ek coniferen en ienjieriche planten kinne as boaijembedekker tsjinst dwaan.

It assortimint boaijembedekkers by de Melkemahoeve is grut. Troch it Noard-Fryske seeklimaat wêryn sy kweekt wurde binne se sterk en bestân tsjin barre waarsomstannichheden. Tink by it kiezen fan in boaijembedekker wol op de besinning fan jo tún. In tal gaadlike soarten binne: Op sinnige plakken: salie (Salvia), greate liuweprint (Alchemilla mollis), ooievaarsbek (Geranium macrorrhizum), en slanter (Stachys byzantina). Boaijembedekkers foar sinnige plakken hawwe meastal in griis of behierd blêd.

Yn it skaad: klimop (Hedera), frisselgrien (Vinca minor), dikkemanskrûd (Pachysandra terminalis) en goudierdbei (Waldsteinia ternate). Dizze planten hawwe faak in glânsjend blêd. In tip: besykje ris te boartsjen mei kleuren troch lytse perkjes fan ferskillende planten oan te lizzen. Kombinearje bygelyks it blauwe frisselgrien mei it giel fan de goudierdbei. De mooglikheden mei Boaijembedekkers binne omtrint einleas.

Ynformearje nei ús oanbod fia it kontaktformulier op de webside of troch te beljen mei 085-2081595. Wy meitsje graach in ôfspraak mei jo om ús oanbod oan boaijembedekkers te toanen. Op freed en sneon kinne jo deryn rinne by ús bedriuw oan de Parallelwei 2 yn Bornwird. Wy binne dan iepene fan 8.30 oant 18.00 oere.